ლომბარდი

სესხები

ჩვენ შესახებ

1997 წელს, მაშინ როცა საქართველო განიცდიდა სრულ ეკონომიკურ და სოციალურ კრიზის და მოსახლეობის 85% იმყოფებოდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, გარკვეული საზოგადოებრივი ჯგუფის უშუალო ინიციატივით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დაფუძნდა საკრედიტო კავშირი, რომლის მიზანიც იყო მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა, მცირე და საშუალო ბიზნესის ჩამოყალიბებაში საკრედიტო დახმარების აღმოჩენა, ფინანსური და საინვესტიციო სტიმულირება. ამ საქმიანობაში კავშირს მხარი დაუჭირა ასისტენტმა პარტნიორებმა - შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს SDC მაღალმთიანი განვითარების პროგრამის პროექტების განმხორციელებელი შვეიცარული ორგანიზაცია SABი და GMF-ი, ასევე გაეროს სასურსათო პროგრამა, MERCY CORPS და სხვა ორგანიზაციებმა.
მიღებული დიდი გამოცდილების, ასევე მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, 2011 წელს დაარსდა შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ჯიენ კაპიტალი“. შპს „ჯიენ კაპიტალი“-მა 2011 წლის 14 მარტს გაიარა სახელმწიფო რეგისტრაცია, 2011 წლის 29 მარტს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის #320 განკარგულების საფუძველზე დარეგისტრირდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად.შპს „ჯიენ კაპიტალის“ ძირითად მიზანს წარმოადგენს მიკროსაფინანსო საქმიანობა, ასევე საზოგადოება უფლებამოსილია აწარმოოს ყველა ის საქმიანობა, რომელიც ნებადართულია „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ კანონით.

ვალუტის კურსი
ოქროს შეფასება

500 - 20 GEL

583 - 35 GEL

750 - 40 GEL

917 - 50 GEL

958 - 57 GEL

კალკულატორი
დაფარვის ტიპი
წლიური პროცენტი
სესხის ოდენობა
სესხის ხანგრძლივობა