ლომბარდი

სესხები

საკრედიტო განაცხადი

კრედიტის გაცემაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გთხოვთ განაცხადში მოყვანილ კითხვებს გასცეთ მართებული პასუხები, გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

პერსონალური ინფორმაცია:

სახელი, გვარი
მისამართი
ტელეფონი
პასპორტის მონაცემები
თქვენთან ერთად მცხოვრებ პირთა სახელი,გვარი,ასაკი
სამუშაო ადგილი,მისამართი
სამუშაო ტელეფონი
თვიური ხელფასი
სხვა შემოსავალი
თანხა რომლის გადახდაც არ გაგიჭირდებათ თვეში

საკრედიტო ინფორმაცია:

სესხის ტიპი
დაფარვის ტიპი
სესხის ხანგრძლივობა
სესხის დანიშნულება
აღწერეთ როგორ გამოიმუშავებთ დასაბრუნებელი სესხის თანხებს
საგარანტიო ქონების მისამართი
საგარანტიო ქონების აღწერილობა
საგარანტიო ქონების შეფასება
ვალუტის კურსი
ოქროს შეფასება

500 - 20 GEL

583 - 35 GEL

750 - 40 GEL

917 - 50 GEL

958 - 57 GEL

კალკულატორი
დაფარვის ტიპი
წლიური პროცენტი
სესხის ოდენობა
სესხის ხანგრძლივობა